Panel 3
Alati u strategiji jačanja marketing kapaciteta apotekarskog sektora Srbije
 
''ANKETA KAO JEDAN OD ALATA ZA STRATEGIJU JAČANJA MARKETING KAPACITETA APOTEKARSKOG SEKTORA SRBIJE''
Miroslav Turnic
Marketing, Galenika a,d, Beograd
 
Uspešne kompanije su one koje mogu ne samo da dodju do kupaca, već i da ih zadrže. Nove kupce kompanije uspevaju da zadrže tako što su uvek upoznate sa potrebama kupca koje se stalno menjaju! Kompanije usredsredjene na marketing, prepoznaju važnost izgradjivanja odnosa sa kupcima putem obezbedjivanja satisfakcije - stari kupci, i važnost privlačenja novih kupaca stvaranjem dodate vrednosti - novi kupci.
Apotekarski sektor Srbije u strategiji jačanja marketing kapaciteta može i treba da koristi prikupljanje informacija i skeniranje okruženja radi što bržeg i boljeg ostvarenja svojih ciljeva.
Galenika je sprovela ispitivanje čiji je cilj bio utvrdjivanje zadovoljstva korisnika - lekara opšte medicine na domaćem tržištu, Galenikinim nastupom i pozicijom na domaćem tržištu. Ispitivanje - anketiranje je radjeno uz pomoć ''Upitnika o zadovoljstvu korisnika za stručnu javnost''.
Iz rezultata ispitivanja - anketiranja stručne javnosti, služba marketinga Galenike je dobila korisne informacije na osnovu kojih je mogla da unapredjuje svoje aktivnosti usmerene ka stručnoj javnosti u narednom periodu.
 
NOVA VREDNOST U FOKUSU INTEGRISANJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA
Sanja Tucović
Velefarm A.D. Holding kompanija
 
U konkurentnom okruženju koje se tako brzo menja, strategija firme više ne predstavlja pozicioniranje određenog seta standardnih aktivnosti duž lanca vrednosti. Sve više uspešne kompanije ne dodaju samo vrednost, već je iznova kreiraju. Neki od alata u strategiji jačanja marketing kapaciteta zdravstvenog sektora Srbije svakako predstavljaju sve zastupljenije integracije i partnerstva.
Strateška partnerstva nastaju kada se dva ili više poslovna entiteta udruže na određeni vremenski period.
U novim uslovima privređivanja, strateško partnerstvo omogućava firmi da postigne konkurentsku prednost olakšanim pristupom resursima partnera, koji uključuju nove segmente tržišta, tehnologiju, kapital i ljudske resurse. U vreme otežanih okolnosti na tržištu, uslovljenih jednim delom globalnom krizom u finansijskom smislu, drugim delom najavljenim restruktuiranjem zdravstvenog sektora u Srbiji, svaki od učesnika vrednosnog lanca treba da izabere najbolji model organizacije kako bi mogao da da maksimalni doprinos kreiranju vrednosti za krajnjeg korisnika.
Velefarm Kompanija permanentno prilagođava organizaciju dinamičkim promenama na tržištu, kako u samom modelu organizacije, tako i u mehanizmima njene najefikasnije primene. Na temeljima činjenice da smo veledrogerija sa 30 godina dugom tradicijom poslovanja, najširom distributivnom mrežom u Srbiji, najsavremenijom tehnologijom u svim segmentima poslovanja i stalnom inovativnošću, Velefarm Kompanija nastavlja da ulaže i u vlastiti ali i u razvoj poslovnih partnera.
 
Tanja Ignjatović
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Predstavništvo Beograd
 
Farmaceutska industrija predstavlja nezaobilaznu kariku u lancu onih koji doprinose zdravlju. Ona pomaže razvoj farmaceutskog sektora na različite načine, kroz podršku kontinuiranoj edukaciji farmaceuta, sticanju novih saznanja i razmeni iskustava na stručnim skupovima, pružanje pravilnih informacija o lekovima i njihovoj racionalnoj upotrebi, podršku konceptu pravilnog samolečenja ili podršku u ispunjavanju zakonskih obaveza. Tu su i aktivnosti usmerene ka što funkcionalnijem i što promotivnijem izgledu unutrašnjosti apoteke, boljoj organizaciji posla i pristupu novim tehnologijama, podrška brendiranju apoteke, kategorizaciji, «merchandising» preparata, itd. Farmaceutska industrija pomaže boljem razumevanju klijenata i boljem poslovanju apoteke i kroz akcije koje doprinose zdravstvenoj prosvećenosti pacijenata, kao što su organizovanje savetovališta, medijskih i drugih kampanja za prevenciju bolesti itd. Apotekarski sektor i farmaceutska industrija su partneri koji će zajedničkim naporima, uz i dalje nesporan obostran poslovni interes, nastaviti sa aktivnostima koje su u najboljem interesu pacijenata i društva u celini.